מתחם תקומה

תקומה

שכונה

0
יח"ד קיים
0
יח"ד מוצע
0
שטח בדונם

תכנית מתחם תקומה | 405-0209585

סטטוס מתחם: תכנית מאושרת

מתחם התחדשות עירונית שכונת תקומה, ממוקם בין הרחובות רופין, הראשונים, ויצמן ונורדאו, סמוך לדופן המזרחית של מרכז העיר, במתחם 2 לפי תכנית המתאר המופקדת כס/2035. התוכנית למתחם מאושרת מאז שנת 2017. התכנית כוללת תוספת יחידות דיור, שטחים למבני ציבור, ותוספת שטחי מסחר בדופן רחוב ויצמן.  המתחם סמוך לתחנת רכבת נורדאו מדרום.

בבחינת שלביות מבוססת התכנית על מתווה “בינוי-פינוי”, במסגרתו ייבנו מגדלי מגורים בשטחים פתוחים בדופן הדרומי של המתחם, ולאחר אכלוסם יבוצעו יתר שלבי התכנית לכיוון דופן רחוב ויצמן מצפון. 

תכנית איחוד וחלוקה אושרה בשנת 2019.

נספח עיצוב מגרש 14 – אושר בוועדה המקומית 24/03/2021

נספח עיצוב מגרש 15 – אושר בוועדה המקומית 26/10/2022 

התכנית מקודמת ע”י היזם : ענב.

עיקרי התכנית

תוספת 774 יחידות דיור ל-294 יחידות דיור קיימות, סה”כ 1,068 יחידות דיור.

עירוב שימושים של מגורים, מסחר, מבני ציבור ושטחים ציבוריים פתוחים

סך שטחים עיקריים (עילי + תת קרקעי) : 114,232 מ”ר

סך שטחי שירות (עילי + תת קרקעי)) : 118,517 מ”ר 

מבני ציבור מתוכננים במתחם בשטח בנייה של 9,500 מ”ר, כולל חניון ציבורי תת-קרקעי.

כ-2,800 מ”ר שטחי מסחר בקומת הקרקע של המבנים על ציר ויצמן.

המתחם מתחבר לרשת השבילים הירוקה העירונית הקיימת, ומאפשר את העצמתה. בתחום התכנית וסביבתה מוגדרת שמירה על מערך העצים הבוגרים בתחום התכנית בהתאם לאישור אגרונום העיר.

 

בתחום התכנית מוצע תכנון של 18 מבנים, כמפורט בנספח הבינוי בקישור למסמכי התכנית באתר מינהל התכנון משמאל; 

בחלק הצפוני  על רחוב ויצמן: בחלק המערבי ממוקמים 3 מבנים בני 15 קומות (קרקע+ 14 קומות) כאשר בקומת הקרקע חזית מסחרית (מגרש 11A), ממזרח מגרש למבני ציבור (מגרש מס’ 21) וממזרח מבנה בן 15 קומות (קרקע+14 קומות) עם חזית מסחרית בקומת הקרקע (מגרש 12A) ומדרום אליו מבנה מגורים בן 10 קומות (מגרש 12B).

בהמשך לתחום בינוי במערב המתחם, ממוקמים 2 מבנים בני 29 קומות (מגרשים 11B, 13B). בדופן המערבית של מבנים אלו ממוקם מבנה ציבור בן 5 קומות (מגרש מס’ 22). מדרום למגרשים אלו ממוקמים 3 מבני מגורים בני 10 קומות (במגרש 13A).

בתחום דרום התכנית, לאורך רחוב רופין ממוקמים 4 מבני מגורים בני 30 קומות (מגרשים 14,15) כאשר ביניהם ממוקם מגרש למבנה ציבור בן 5 קומות (מגרש מס’ 23).

לתכנית יוכן נספח ניהול מי נגר מאושר ע”י הידרולוג לפתרונות חלחול, איגום והשהייה. בנוסף, נספחי מים וביוב מתואמים עם תאגיד המים העירוני. פתרון חנייה הינו תת קרקעי למגורים, למסחר, לתעסוקה ולמבנה הציבור. בתחום התכנית מוצעים 1,372 מקומות חנייה במפלסי המרתפים, וכ-101 חניות ציבוריות עיליות ברחובות התוחמים.

שלבים לקידום התוכנית

מגרש 14 - קבלת היתר בנייה

14/02/2023היתר מספר: 20200120

נספח עיצוב מגרש 15 - מתחם תקומה - החלטת ועדת המשנה על אישור

26/10/2022

נספח עיצוב מגרש 14 - מתחם תקומה - החלטת ועדת משנה על אישור

24/03/2021

נספח עיצוב מגרש 14 - מתחם תקומה - אישור בתנאים

30/03/2020

תכנית איחוד וחלוקה מתחם תקומה - דיון בהתנגדויות וועדה מקומית

16/12/2019

תכנית איחוד וחלוקה מתחם תקומה - המלצה להפקדה בוועדה מקומית

15/07/2019

פרסום הודעה על אישור תכנית למתן תוקף בילקוט פרסומים (7591)

12/11/2017

החלטת ועדה מחוזית לאישור התכנית

07/12/2016

הגשת התנגדויות ע"י הוועדה המקומית

29/08/2016

פרסום הודעה על הפקדת תכנית בעיתונים

01/07/2016

החלטת ועדת משנה מחוזית לקידום תכנית מתחם תקומה

14/12/2015

החלטת ועדה מקומית (מליאה) לקידום תכנית מתחם תקומה

04/03/2014