1
פרטי זיהוי מגיש הבקשה
2
מצב קיים/מאושר
3
מצב מוצע בהשוואה למצב קיים
4
מצב חברתי במתחם
5
דגשים לתכנון

 

יש למלא את הטבלה

*במידה וקיימים מספר מבנים על אותה חלקה, יש לאחד שורות.

שטחי מגורים (חובה) שדה חובה
גושחלקהרחובמספר בנייןמספר קומותיעוד החלקהשטח החלקה בדונםשטח בנייה מאושרמספר יח"ד

שטחים לצרכי ציבור (חובה) שדה חובה
גושחלקהרחובמספר בנייןמספר קומותיעוד החלקהשטח החלקה בדונםשטח בנייה מאושרמספר יח"ד

תכניות חלות על המתחם:

התייחסות תכנית המתאר המופקדת:

יש לצרף בנוסף:

 

מצב קיים

מצב מוצע

סה"כ שטח מוצע למגורים, למסחר ולתעסוקה בדונם משטח התכנית:

ובאחוזים: (משטח התכנית)

 

סה"כ שטח מוצע למגורים, למסחר ולתעסוקה בדונם משטח התכנית:

ובאחוזים:(משטח התכנית)

 

הקצאת שטחים לצרכי ציבור בהתאם למדריך מנהל התכנון בדונם משטח התכנית:

ובאחוזים: (משטח התכנית)

 

הקצאת שטחים לצרכי ציבור בהתאם למדריך מנהל התכנון בדונם משטח התכנית:

ובאחוזים: (משטח התכנית)

*ולא פחות ממצב קיים

 

 

 
 
יש לצרף מצגת הסבר וכל חומר אינפורמטיבי אחר:

 

 

 

להלן דגשים כללים לתכנון מתחמי התחדשות עירונית. הדגשים יבואו לידי ביטוי בתכניות ובמצגות המציגות את התכנון. העיקרון המוביל הוא תרומה וקשר לסביבה. כל תכנית ומתחם ייבחנו לגופם.

 • תקן חנייה 1:1
 • לצורך חישוב לתקן 21 –תוספת 12 מ"ר פלדלת + מרפסת תמורה לדירה קיימת
 • חיבור וקשר אל המרקם והסביבה הקיימים.
 • המשך ביטוי של מאפיינים אורבניים מהסביבה הקרובה.
 • בינוי המתייחס למרחב הסובב ומשתנה בהתאם לתפקודו במתחם.
 • דיפרנציאציה בנפחי ובגבהי הבינוי, הימנעות מיצירה של חזות רפטטיבית וזהה.
 • דגש לתכנון קומת הקרקע.
 • יצירה של מרחב ציבורי נעים להליכה ובעל קישוריות באיכות גבוהה עבור הולכי רגל.
 • חיבור והמשך רשת ירוקה קיימת.
 • ככלל חניונים תת קרקעיים (מלבד חניות נכה).
 • עירוב שימושים.
 • יצירת מרחב ציבורי איכותי המתאים לשימוש ושהייה של הולכי רגל בכל הגילאים. פיתוח ועידוד יצירה של מוקדי עניין ופעילות אנושית ברחוב.
 • תכנון מרחבים ציבוריים תוך בדיקה והתחשבות הצללות שמש.
 • עצים ואלמנטים נוספים להצללה במרחב הציבורי.
 • הקפדה על תכנון איכותי. דירות פונקציונליות, מתוכננות באיכות גבוהה וכוללות מסתורי כביסה רחבים, כיווני אוויר, פרטיות וכדומה.
 • במידה ויתוכננו דירות גן, גינות פרטיות לא יופנו למרחבים ציבוריים.