מדיניות התחדשות עירונית

 

עיריית כפר סבא והוועדה המקומית קבעו כאחד מהיעדים העיקריים לקידום, את פיתוח והתחדשות העיר הוותיקה, אם באמצעות התחדשות בניינית (דוגמת תמ”א 38 – תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה) על לסוגיה, או אם באמצעות תכניות פינוי בינוי. 

מטרת מסמך זה להגדיר מדיניות סדורה וברורה לקידום הליכי התחדשות עירונית בעיר כפר סבא.

מסמך זה אושר בדיון במליאת הועדה המקומית ב- 03.02.2020 לאחר שהוצג והובא להערות חברי מועצה, נציגי מתכננים הפועלים בעיר וארגון הבונים והקבלנים מחוז השרון. 

בשנה החולפת, לאור קידום תהליכי תכנון ובהתאם למוגדר בעקרונות מסמך המדיניות, נערך עדכון גרסה למסמך,
וב- 24.11.2021 אושרה גרסה מעודכנת למסמך המדיניות בוועדת המשנה המקומית. 

מצורפים מטה “מורה נבוכים” – מסמך מדיניות מעודכן מלא, וכן פרוטוקול החלטת הוועדה ומצגות נלוות.