זכויות גימלאים

זכויות ייחודיות מכוח חוק לאזרחים וותיקים בהתחדשות עירונית

בפרויקטים של התחדשות עירונית (פינוי בינוי), זכאים בעלי הדירות לקבל דירות תמורה משודרגות במתחם הפרויקט. בנוסף לאפשרות זו, מחויב היזם להציע לגימלאים חלופות נוספות: 

* שימו לב: גיל הזכאות הוא הגיל שבו היה הדייר במועד שבו הדייר הראשון בבניין שלו חתם על החוזה (ולא הגיל במועד החתימה).

היזם אינו מחויב להציע להם חלופות תמורה כלשהם. אך, אם תהיה הסכמה במשא ומתן בין בעל הדירה (בן 70-75) לבין היזם על קבלת אחת מהחלופות התמורה האמורות לעיל (דירה במקום אחר, כסף, בית אבות או דיור מוגן), הדבר יזכה את הצדדים בפטור ממס.

 

זכאים באחת משלוש אפשרויות נוספות לבחירת היזם:

ראשית, על בעל הדירה לעמוד בשני התנאים המצטברים הבאים:

  1. לבעל הדירה מלאו 75 שנים במועד חתימת בעל הדירה הראשון בבית המשותף על הסכם הפינוי בינוי;
  2. בעל הדירה מתגורר בדירה לפחות שנתיים בטרם הגיעו לגיל 75 שנים.

במקרה בו בעל הדירה עומד בשני התנאים אשר פורטו לעיל, והיזם לא הציע לו לפחות אחת מהאפשרויות המפורטות להלן, על פי בחירת היזם, בעל הדירה יהא רשאי לסרב לעסקת הפינוי בינוי וסירובו ייחשב כסירוב סביר:

אפשרות ראשונה

מגורים מחוץ לפרויקט לפי בחירת בעל הדירה: 

  • דיור מוגן
  • רכישת דירה חלופית על ידי היזם עבור בעל הדירה
  • קבלת שווי דירת התמורה בסכום במזומן
אפשרות שניה

קבלת שתי דירות קטנות בשווי דומה לדירת התמורה.

אפשרות שלישית
דירה חדשה ללא הגדלת שטח, בתוספת כסף מזומן בשווי הפרש השטח.

זכאים בשלוש אפשרויות נוספות לבחירת בעל.ת הדירה:

ראשית, על בעל הדירה לעמוד בשני התנאים המצטברים הבאים:

  1. לבעל הדירה מלאו 80 שנים במועד חתימת בעל הדירה הראשון בבית המשותף על הסכם הפינוי בינוי;
  2. בעל הדירה מתגורר בדירה לפחות שנתיים בטרם הגיעו לגיל 80 שנים.

במקרה בו בעל הדירה עומד בשני התנאים אשר פורטו לעיל, והיזם לא הציע לו את האפשרויות המפורטות להלן, בעל הדירה יהא רשאי לסרב לעסקת הפינוי בינוי וסירובו ייחשב כסירוב סביר:

אפשרות ראשונה

קבלת שווי דירת התמורה במזומן לצורך רכישת דירה חליפית

אפשרות שניה

רכישת דירה חלופית על ידי היזם עבור בעל הדירה.

אפשרות שלישית

דיור מוגן

זכויות אלו קבועות בחוק פינוי בינוי (עידוד מיזמי פינוי בינוי), תשס”ו – 2006.
בפרויקט תמ”א 38/1 (עיבוי וחיזוק) – בעלי דירה שמלאו להם 80 במועד חתימת החוזה הראשון (או שמרותקים לביתם), זכאים לדמי שכירות לכל תקופה הבנייה.