זכויות גימלאים

זכויות ייחודיות מכוח חוק לאזרחים וותיקים בהתחדשות עירונית

בפרויקטים של התחדשות עירונית (פינוי בינוי, תמ”א 38), זכאים בעלי הדירות לקבל דירות תמורה משודרגות במתחם הפרויקט. בנוסף לאפשרות זו, מחויב היזם להציע לגימלאים חלופות נוספות: 

* שימו לב: גיל הזכאות הוא הגיל שבו היה הדייר במועד שבו הדייר הראשון בבניין שלו חתם על החוזה (ולא הגיל במועד החתימה).

זכאים לאחת מבין שלוש האפשרויות בהתאם לבחירת היזם (היזם הוא שיבחר איזו מבין האפשרויות להציע), במידה ובעל/ת הדירה עומד/ת בשני התנאים המצטברים הבאים:

  1. לבעל/ת הדירה מלאו 70 שנים במועד חתימת בעל הדירה הראשון בבית המשותף על הסכם הפינוי בינוי / תמ”א 38;
  2. בעל הדירה מתגורר בדירה לפחות שנתיים לפני חתימת בעל הדירה הראשון בבית המשותף על הסכם הפינוי-בינוי / תמ”א 38.
אפשרות ראשונה

מגורים מחוץ לפרויקט לפי בחירת בעל/ת הדירה: 

  • מעבר לדיור מוגן + תשלום ההפרש בין דירת התמונה לדירה בדיור המוגן (במידה ויש).
  • רכישת דירה אחרת על ידי היזם עבור בעל הדירה.
  • קבלת שווי דירת התמורה בסכום במזומן עבור רכישת דירה אחרת.
אפשרות שניה

קבלת שתי דירות קטנות בשווי דומה לדירת התמורה.

אפשרות שלישית
דירת תמורה חדשה ללא הגדלת השטח, ואת ההפרש בכסף מזומן.
 
*במקרה בו בעל הדירה עומד בשני התנאים אשר פורטו לעיל, והיזם לא הציע לו לפחות אחת מהאפשרויות המפורטות להלן, על פי בחירת היזם, בעל הדירה יהא רשאי לסרב לעסקת הפינוי בינוי וסירובו ייחשב כסירוב סביר

זכאים לבחור מבין שלוש אפשרויות למגורים מחוץ לפרויקט בהתאם לבחירת בעל/ת הדירה במידה ובעל/ת הדירה עומד/ת בשני התנאים המצטברים הבאים:

  1. לבעל/ת הדירה מלאו 75 שנים ומעלה במועד חתימת בעל הדירה הראשון בבית המשותף על הסכם הפינוי בינוי / תמ”א 38;
  2. בעל/ת הדירה מתגורר/ת בדירה לפחות שנתיים לפני חתימת בעל הדירה הראשון בבית המשותף על הסכם הפינוי-בינוי / תמ”א 38.
אפשרות ראשונה

מעבר לדיור מוגן + קבלת ההפרש במזומן בין דירת התמורה לדירה בדיור המוגן (במידה ויש)

אפשרות שניה

היזם ירכוש דירה חלופית בעבור בעל/ת הדירה מחוץ לפרויקט בשווי דומה לדירת התמורה.

אפשרות שלישית

קבלת שווי דירת התמורה במזומן לצורך רכישת דירה חליפית (בעלי הדירה יהיו מחויבים להשתמש במרבית הכסף לרכישת דירה אחרת תוך שנה).

 

* במקרה בו בעל הדירה עומד בשני התנאים אשר פורטו לעיל, והיזם לא הציע לו את האפשרויות המפורטות להלן, בעל הדירה יהא רשאי לסרב לעסקת הפינוי בינוי / תמ”א 38 וסירובו ייחשב כסירוב סביר.

בפרויקט תמ”א 38/1 (עיבוי וחיזוק) – בעלי דירה שמלאו להם 80 במועד חתימת החוזה הראשון (או שמרותקים לביתם), זכאים לדמי שכירות לכל תקופה הבנייה.
זכויות אלו קבועות בחוק פינוי בינוי (עידוד מיזמי פינוי בינוי), תשס”ו – 2006.
המידע בעמוד זה עודכן בהתאם לשינויי החקיקה שנערכו בחוק ההסדרים 2021 וב 2023.
לעיון ומידע נוסף:
מסמך של הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית: “אוכלוסיות מיוחדות בהתחדשות עירונית, שנערך בינואר 2024.