נוהל קידום תכנית התחדשות עירונית

נוהל קידום תוכניות התחדשות עירונית נועד ליצירת וודאות ובהירות בתהליך התכנוני.
לנוחיותך, הנוהל מצורף בעמוד זה כגרף, וכן ניתן לעיין בו גם כקובץ PDF תרשימי – הן בנוגע להיבטים תכנוניים והן בנוגע להיבטים החברתיים.

היבטים חברתיים

קידום הסכמות התושבים לתחילת תהליך התחדשות עירונית

הקמת נציגות דיירים מוסמכת
∨ בחירת עו"ד מייצג דיירים
∨ כנסי תושבים ראשוניים
מכרז יזמים
∨ בחירת מפקח מטעם הדיירים

המינהלת תסייע לדיירים בתהליכים אלו, בליווי ובהנגשת מידע.

1

כנס דיירים (1) טרם החתמה

2

הכנת תכנית עבודה חברתית ע"י היועץ החברתי והגשת דו"ח חברתי ראשוני

בהתאם למדריך להכנת דו"ח חברתי של הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית וכן בכפוף לדגשים החברתיים למדיניות להתחדשות עירונית כפר סבא
היזם ימנה יועץ חברתי לליווי התהליך כולו עד למימוש התוכנית. הדו"ח החברתי יוגש למינהלת.

3

הצגת התפתחויות התכנון לנציגות הדיירים טרם דיון בוועדה המקומית

יש להזמין נציג מהמינהלת למפגש ולשלוח סיכום של התייחסויות הנציגות לתכנון המוצע למינהלת.

4

כנס דיירים (2) להצגת חלופות התכנון

בהובלת היועץ החברתי. הצגת החלופות וקבלת התייחסויות מבעלי הנכסים. 

5

מפגש שיתוף ציבור עם שכנים גובלים

ביוזמת המינהלת ובשיתוף פעולה עם היזם והיועץ החברתי: הצגת החלופות לציבור הרחב ושמיעת התייחסויות.

6

הגשת דו"ח חברתי מלא

הגשת המלצות לסוגיות חברתיות קהילתיות להטמעה בתכנית לצוות התכנון והעמקת הליווי החברתי - מוגש למינהלת.

7

הגשת מסמך הטמעת ההמלצות החברתיות במסמכי התכנית

היועץ החברתי יגיש מסמך המרכז את הסוגיות החברתיות והמענה שניתן להן בתכנית

8

כנס דיירים (3) לעדכון בפרטי התכנית

לפני הדיון בוועדה המחוזית. עדכון בפרטי התכנית שהוגשה. 
באחריות היועץ החברתי. 


הודעה מטעם המינהלת לנציגות הדיירים בדבר המלצת הוועדה המקומית.

9

כנס דיירים (4) שלב ההפקדה

אחרי ההפקדה להתנגדויות בוועדה המחוזית - הסבר על תהליך ההתנגדויות. 

+

הודעה מטעם המינהלת בדבר הפקדת התכנית להתנגדויות הציבור. 

10

כנס דיירים (5) לקראת שלב הביצוע

אחרי מתן תוקף לתכנית בוועדה המחוזית (אישור התכנית).

+

הודעה מטעם המינהלת בדבר אישור התוכנית.

11

הכנה לקראת איכלוס

12

יש מתחם חדש - נכנסים לדירות החדשות!

היבטים תכנוניים

בחינת היתכנות

פניית יזם נבחר ע"י התושבים למינהלת התחדשות עירונית.

בדיקת המינהלת האם המתחם עומד בתנאי הסף לתכנית התחדשות עירונית. 

1

מילוי טופס בקשה מקוון ע"י היזם

הטופס כולל פרטים בסיסיים בנוגע למצב קיים, מוצע וחברתי לרבות: 
1. פרוטוקול בחירת נציגות דיירים החתום ע"י 51% מהדיירים לכל הפחות.
2. פרוטוקול בחירת עו"ד דיירים.
3. פנייה בכתב מנציגות הדיירים ליזם לבחינת היתכנות לקידום מיזם התחדשות עירונית במתחם.

2

דיון בשולחן עגול התחדשות עירונית

  ↓                ↓

GO      NO GO

לאחר אישור עקרונית לקידום המתחם בשולחן עגול, המינהלת יוצרת קשר עם נציגות הדיירים ומודיעה על בדיקת היתכנות למיזם התחדשות עירונית במתחם.

3

הגשת מסמכים ראשונים ודיון שני בשולחן עגול התחדשות עירונית

לקראת דיון שני בשולחן עגול, על היזם להגיש:

 1. אישור עו"ד על החתמת בין 35%-50%* על הסכם בהתאם לחוק התחדשות עירונית.
 2. תסקיר חברתי ראשוני ע"י יועץ חברתי בהתאם לנוהל הרשות להתחדשות עירונית.
 3. דו"ח לפי תקן 21 כולל טבלאות אקסל פתוחות.
 4. מפת אל-געת המבוססת על סקר עצים והיבטים תכנוניים נוספים.
 5. חלופות בינוי בהתאם לדרישה, תוצאות דו"ח חברתי, הכוללות העמדה, קומת קרקע, בינוי וחתכים עקרוניים, הדמיות ראשוניות + נתונים כמותיים בהתאם לטבלה 3 בטופס ההגשה.
 6. הגשת מצגת בסיס תכנונית לדיון עקרוני לקידום תכנית התחדשות עירונית.
4

דיון עקרוני והמלצת הוועדה המקומית להתקדמות

5

החלטה מקדמית להכרזת מתחם התחדשות עירונית

הודעת המינהלת לנציגות הדיירים בדבר תוצאות הדיון, כולל פרטי ההצעה התכנונית.

6

הכנת תכנית בניין עיר ע"פ הנחיות מחלקת תכנון עיר והמינהלת להתחדשות עירונית

על היזם להציג תכנון מוקדם כולל בנושאי התכנון והתשתיות הכולל מענה לכל סוגיות התכנון בהתייחס לדו"ח החברתי ולחלופה הנבחרת:

 1. פרוגרמה לצרכי ציבור
 2. תכנון תשתיות
 3. תכנית חנייה
 4. תכנית נוף
 5. תחשיב כלכלי כולל התייחסות להיטל השבחה
 6. הדמיות /מודלים
 7. כל דרישה תכנונית נוספת

הגשת מסמכי התכנית - להגשה נדרש 67% הסכמה במתחם ו-60% בכל בניין לפחות

7

דיון בוועדה המקומית להמלצה להפקדה בוועדה המחוזית

8

הגשת התכנית לוועדה המחוזית

 1. בדיקת תנאי סף
 2. דיון בתוכנית לקראת הפקדה
 3. הודעה לציבור על הפקדת התכנית להתנגדויות והתייחסויות הציבור
 4. דיון בהתנגדויות הציבור
 5. אישור התכנית / דחיית התכנית / קבלת התכנית בתנאים
9

הכרזת שר על מתחם פינוי בינוי

10