מתחם יוספטל

יוספטל

שכונה

יח"ד קיים
0
יח"ד מוצע
0
שטח בדונם
0

תכנית מתחם יוספטל | תמל/2040

סטטוס מתחם: דיון פרה רולינג בשולחן עגול הותמ"ל

מתחם התחדשות עירונית שכונת יוספטל, ממוקם בדופן המזרחית של העיר, במתחם 2 לפי תכנית המתאר המופקדת כס/2035.

מטרת התכנית הינה לאפשר תהליכי התחדשות ובנייה לשכונת יוספטל הוותיקה, תוך ראייה רחבה של כלל השיקולים התכנוניים לטובת שדרוג איכות החיים של תושבי השכונה, שימור מוקדים משמעותיים במרחב בדגש על ערכי טבע עירוני ומוקדים קהילתיים, והגדלת היצע יחידות המגורים העירוני.

הוגדר כמתחם בעדיפות לאומית בקבינט הדיור 18/11/2021.

התכנית כוללת תוספת יחידות דיור, שטחים למבני ציבור, שטחי תעסוקה ושטחי מסחר. בתחום התכנית מוצעת כמו כן בנייה חדשה בפאתי השכונה, בדופן המזרחית.

התכנית מקודמת במסלול ותמ”ל*  ע”י הרשות למקרקעי ישראל (רמ”י) והוועדה המקומית.

יש לשים לב כי התכנית טרם אושרה. מוצגים הנתונים תוך תהליך התכנון, הנתונים יכולים להשתנות במהלך העבודה על התכנית עד לאישורה.

*הוועדה הארצית לתכנון ולבניה של מתחמים מועדפים לדיור.

עיקרי התכנית

תוספת 3,054 יחידות דיור ל-932 יחידות דיור קיימות, סה”כ 3,986 יחידות דיור.

עירוב שימושים של מגורים, מסחר, תעסוקה, מבני ציבור ושטחים ציבוריים פתוחים.

סך שטחי המגורים נבחן בשלב זה בחלופות התכנון.

סך שטחי מבני הציבור נבחן בשלב זה בחלופות התכנון.

סך שטחי המסחר נבחן בשלב זה בחלופות התכנון.

המתחם מתחבר לרשת השבילים הירוקה העירונית הקיימת, ומאפשר את העצמתה. בתחום התכנית וסביבתה מוגדרת שמירה על מערך העצים הבוגרים בתחום התכנית בהתאם לאישור אגרונום העיר.

 

בתחום התכנית מוצע תכנון של מתחמי משנה עצמאיים לאיחוד וחלוקה. טיפוסי הבינוי והגבהים המוצעים נבחנים בשלב זה במספר חלופות תכנון. עם קידום ואישור התכנית על-ידי הועדה המקומית יפורסמו גבהי הבינוי ופריסתם.

לתכנית יוכן נספח ניהול מי נגר מאושר ע”י הידרולוג לפתרונות חלחול, איגום והשהייה. בנוסף, נספחי מים וביוב מתואמים עם תאגיד המים העירוני. פתרון חנייה הינו תת קרקעי למגורים, למסחר, לתעסוקה ולמבנה הציבור.

שלבים לקידום התוכנית

מתן תוקף לתכנית

טרם

דיון בהתנגדויות הועדה המחוזית

טרם

כנס דיירים | עדכון סטטוס

טרם

דיון בהתנגדויות - הוועדה המקומית

טרם

כנס דיירים | עדכון סטטוס

טרם

דיון להפקדה בוועדה המחוזית

טרם

החלטת הותמ"ל על הארכת פרסום הודעה על הכנת תכנית לפי סעיפים 77-78

14/06/2023

דיון פרה רולינג בשולחן עגול הותמ"ל

13/12/2022

כנס נציגות תושבי מתחם יוספטל

18/09/2022

פרסום הודעת הותמ"ל על הכנת תכנית לפי סעיפים 77-78

27/06/2022

החלטת הותמ"ל לפרסם הודעה על הכנת תכנית לפי סעיפים 77-78

22/06/2022

החלטת ועדה מקומית להמלצה לפרסום הודעה על הכנת תכנית לפי סעיפים 77-78

01/06/2022

החלטה מקדמית מתחם בעדיפות לאומית - בקבינט הדיור

18/11/2021

אירוע שיתוף ציבור קהילתי

24/10/2021

דיון עקרוני בוועדה מקומית

23/06/2021