התכנית להתחדשות בניינית

סטטוס תכנית: החלטה להפקדה בתנאים

תכנית כלל עירונית להתחדשות בניינית (תכנית מספר 405-0972422)  תהווה תחליף בידי הרשות המקומית לתכנית מתאר ארצית 38 (“תמ”א 38”) שעתידה לפוג ב-1 לאוקטובר 2023 לפי החלטת המועצה הארצית לתכנון ולבנייה.

התכנית להתחדשות בניינית מבוססת על עקרונות המדיניות להתחדשות עירונית של כפר סבא (אושרה בפברואר 2020) ועל תכנית המתאר המופקדת כס/2035 405-0412890.

מטרת העל של התכנית הינה לעודד את חידוש המרחב העירוני מתוך הגדרת המרחב הציבורי הגובל לטובת ניצול יעיל של הקרקע, חיזוק ומיגון מבנים וחיזוק פעילות הרחוב העירוני תוך שמירה על ערכי הרשת הירוקה העשירה בעיר ושמירת רצפים מרקמיים קיימים.

הוועדה המקומית בהתאם למגמות המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, מעודדת ראשית התחדשות עירונית במתווה מתחמי התחדשות, בעזרת הכנת תכנית בניין עיר (“תכנית פינוי בינוי”) באופן המאפשר ראייה תכנונית כוללת, המשקללת צרכי ציבור ותשתיות נדרשים בשטח המתחם, וכוללת על פי רוב מספר חלקות סמוכות בעלות מאפייני בינוי דומים. 

עם זאת,  על מנת לאפשר מענה למגרשים אשר אינם יכולים להתחדש כמתחם פינוי בינוי, התכנית להתחדשות בניינית המוצגת להלן מהווה כלי להתחדשות המגרש הבודד (בדומה למתכונת תמ”א 38) אשר מכוחה ניתן יהיה להוציא היתרי בנייה בסמכות הוועדה המקומית.

התכנית הובאה לדיון ראשוני במליאת הועדה המקומית ב-15/12/2021 במסגרתה הוחלט פה אחד על קידומה לקראת הכנת מסמכי תכנית.

התכנית הובאה לדיון בדבר המלצה להפקדה במליאת הועדה המקומית ב-22/05/2022 במסגרתה הוחלט פה אחד על הפקדת מסמכי התכנית בוועדה המחוזית.

בתאריך 30/04/2023 התכנית קיימה את תנאי הסף הנדרשים להגשת התכנית לוועדה המחוזית מרכז.

בתאריך 27/03/2024 החליטה הוועדה המחוזית על הפקדה התכנית בתנאים.

מסמכי התכנית אשר יופקדו יותאמו להחלטת הוועדה, בנוגע לתכולת התכנית ומסלולי ההתחדשות אשר תציע.