תכנית מתחם סוקולוב המלצה למתן תוקף

13/01/2022 הוועדה המחוזית החליטה על המלצה למתן תוקף לתכנית מתחם סוקולוב

(תכנית מספר 405-0832915)