מתחם יוספטל : המלצת הוועדה המקומית לפרסום בדבר הכנת תכנית לפי סעיפים 77-78

ב-01/06/2022 החליטה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה להמליץ על פרסום דבר הכנת תכנית התחדשות עירונית למתחם יוספטל, לפי סעיף 77 וקביעת תנאים להוצאת היתרי בנייה לפי סעיף 78 לחוק התכנון והבנייה התשכ”ה 1965.