ועדת המשנה המקומית אישרה בדיון עקרוני את קידום הכנת תכנית התחדשות מתחם בן גוריון-סוקולוב