החלטת מועצת העיר בעניין היטלי השבחה

ב 30.3.2022 מליאת הוועדה המקומית החליטה על גובה היטל ההשבחה במתחמי התחדשות עירונית בעיר שיעמוד על 50%. 
ב 6.4.2022 אישרה מועצת העיר כפר סבא פה אחד את המלצות הצוות המקצועי ביחס לשיעור היטל השבחה במתחמי פינוי בינוי בעיר.