מתחם עמרמי-שרת

לב העיר כפר סבא

שכונה

יח"ד מאושרות בתכנית
0
יח"ד מוצע
0
שטח בדונם
0

תכנית מתחם עמרמי-שרת | 405-0854299

סטטוס מתחם: קיום תנאי סף בוועדה המחוזית

עיקרי התכנית

תכנית להתחדשות מתחם עמרמי ממוקמת במרכז הוותיק של לב העיר, (מתחם 1א’ לפי תכנית המתאר המופקדת כס/2035), לצד מבנים היסטוריים חד קומתיים המהווים עדות לראשית ההתיישבות במושבה.

מטרת התכנית הינה לחדש את הרקמה הקיימת באמצעות תוספת יחידות דיור בתמהיל מגוון, כאשר 20% יחידות קטנות ובינוי בגובה מדורג. הקמת שטחי מסחר ותעסוקה, הכולל שטחים מבונים ציבוריים, כיכר עירונית, מבנים לשימור ששימורם יתומרץ באמצעות הבינוי המוצע. התכנית מבוססת על חיזוק רשת הולכי הרגל הירוקה הקיימת והעצמתה לטובת שיפור איכות חיי התושבים.

הראייה התכנונית הכוללת למתחם עמרמי מכילה 2 תכניות עצמאיות סמוכות מתואמות המקודמות במקביל; המתחם המזרחי (‘עמרמי-שרת’) והמתחם המערבי (‘עמרמי-רוטשילד’).

תכנית זו הינה של המתחם המזרחי, ‘עמרמי-שרת’, ומקודמת במסלול מיסוי ע”י היזם שלום את נתן.

יש לשים לב כי התכנית טרם אושרה. מוצגים הנתונים תוך תהליך התכנון, הנתונים יכולים להשתנות במהלך העבודה על התכנית עד לאישורה.

תוספת 60 יחידות דיור ל-24 יחידות דיור קיימות, סה”כ 84 יחידות דיור.

התכנית מכילה בתחומה עירוב שימושים של מסחר, מגורים ושטח ציבורי פתוח.

כ-132 מ”ר שטחי מסחר בקומת הקרקע.

מוגדרים שטחים ציבוריים פתוחים להשלמה והעצמה של רשת השבילים הירוקים במרחב. בתחום התכנית וסביבתה מוגדרת שמירה על מערך העצים הבוגרים  בדגש על מקבץ עצי ברושים בדופן המערבית של הקו הכחול, בהתאם לאישור אגרונום העיר.

 

בתחום התכנית מוצעים 2 מבנים; מבנה חזיתי על רחוב עמרמי בגובה 8 קומות (קרקע+6 קומות+גג) הכולל חזית מסחרית. בעורף מתוכנן מבנה בן 15 קומות (קרקע+13 קומות+גג). 

לתכנית נספח ניהול מי נגר מאושר ע”י הידרולוג לפתרונות חלחול, איגום והשהייה. בנוסף, נספחי מים וביוב מתואמים עם תאגיד המים העירוני. פתרון חנייה הינו תת קרקעי למגורים ולמסחר.

 • החלטת וועדה מקומית

  החלטת מליאת הוועדה המקומית 05/03/2023 להמליץ להפקיד את תכנית מתחם מזרחי עמרמי-שרת לוועדה המחוזית

 • החלטת וועדה מקומית

  החלטת ועדת משנה מקומית 08/02/2023 להמליץ להפקיד את תכנית מתחם מזרחי עמרמי-שרת לוועדה המחוזית

 • מצגת הפרויקט

  מצגת תכנונית שהוצגה בדיון להמלצה להפקדת תכנית המתחם המזרחי עמרמי-שרת 08/02/2023

 • החלטת וועדה מקומית

  החלטת ועדת משנה מקומית 20/01/2021

שלבים לקידום התוכנית

מתן תוקף לתכנית

טרם

דיון בהתנגדויות הועדה המחוזית

טרם

כנס דיירים | עדכון סטטוס

טרם

דיון בהתנגדויות - הוועדה המקומית

טרם

כנס דיירים | עדכון סטטוס

טרם

דיון להפקדה בוועדה המחוזית

טרם

קיום תנאי בסף בוועדה המחוזית

20/05/2024

דיון מליאת הוועדה מקומית להמלצה להפקדה בוועדה המחוזית

05/03/2023

דיון ועדת המשנה המקומית להמלצה להפקדה בוועדה המחוזית

של מתחם עמרמי-שרת08/02/2023

החלטה מקדמית להכרזת מתחם להתחדשות עירונית

טרם

מפגש שיתוף ציבור רחב

26/12/2022

דיון עקרוני בוועדה מקומית

20/01/2021

כנס דיירים

25/06/2020