מתחם עמרמי-רוטשילד

לב העיר כפר סבא

שכונה

יח"ד מאושרות בתכנית
0
יח"ד מוצע
0
שטח בדונם
0

תכנית מתחם עמרמי

סטטוס מתחם: בתכנון

עיקרי התכנית

תכנית להתחדשות מתחם עמרמי ממוקמת במרכז הוותיק של לב העיר, (מתחם 1א’ לפי תכנית המתאר המופקדת כס/2035), לצד מבנים היסטוריים חד קומתיים המהווים עדות לראשית ההתיישבות במושבה.

מטרת התכנית הינה לחדש את הרקמה הקיימת באמצעות תוספת יחידות דיור בתמהיל מגוון, כאשר 20% יחידות קטנות ובינוי בגובה מדורג. הקמת שטחי מסחר ותעסוקה, הכולל שטחים מבונים ציבוריים, כיכר עירונית, מבנים לשימור ששימורם יתומרץ באמצעות הבינוי המוצע. התכנית מבוססת על חיזוק רשת הולכי הרגל הירוקה הקיימת והעצמתה לטובת שיפור איכות חיי התושבים.

הראייה התכנונית הכוללת למתחם עמרמי מכילה 2 תכניות עצמאיות סמוכות מתואמות המקודמות במקביל; המתחם המזרחי (‘עמרמי-שרת’) והמתחם המערבי (‘עמרמי-רוטשילד’).

תכנית זו הינה של המתחם המערבי ‘עמרמי-רוטשילד’, ומקודמת ע”י היזם קידר מבנים בע”מ.

יש לשים לב כי התכנית טרם אושרה. מוצגים הנתונים תוך תהליך התכנון, הנתונים יכולים להשתנות במהלך העבודה על התכנית עד לאישורה.

תוספת 49 יחידות דיור ל-17 יחידות דיור מאושרות סטטוטורית, סה”כ 66 יחידות דיור.

התכנית מכילה בתחומה עירוב שימושים של מסחר, תעסוקה, מגורים, מבני ציבור ושטח ציבורי פתוח.

מוצגים כ-1,000 מ”ר להקמת מבני ציבור בתחום התכנית.

כ-400 מ”ר שטחי מסחר בקומת הקרקע, וכ-1,500 מ”ר שטחי תעסוקה.

מוגדרת כיכר ציבורית חדשה סמוך למבנים לשימור על רחוב עמרמי. המתחם מתחבר לרשת השבילים הירוקה העירונית הקיימת ומאפשר את העצמתה. בתחום התכנית וסביבתה מוגדרת שמירה על מערך העצים הבוגרים בתחום התכנית בהתאם לאישור אגרונום העיר.

 

בתחום התכנית מוצעים 3 מבנים, טיפוסי הבינוי והגבהים המוצעים נבחנים בשלב זה במספר חלופות תכנון. עם קידום ואישור התכנית על-ידי הועדה המקומית יפורסמו גבהי הבינוי ופריסתם.

לתכנית נספח ניהול מי נגר מאושר ע”י הידרולוג לפתרונות חלחול, איגום והשהייה. בנוסף, נספחי מים וביוב מתואמים עם תאגיד המים העירוני. פתרון חנייה הינו תת קרקעי למגורים, למסחר, לתעסוקה ולצרכי הציבור.

שלבים לקידום התוכנית

מתן תוקף לתכנית

טרם

דיון בהתנגדויות הועדה המחוזית

טרם

כנס דיירים | עדכון סטטוס

טרם

דיון בהתנגדויות - הוועדה המקומית

טרם

כנס דיירים | עדכון סטטוס

טרם

דיון להפקדה בוועדה המחוזית

טרם

מפגש שיתוף ציבור רחב

26/12/2022

דיון עקרוני בוועדה מקומית

20/01/2021

כנס דיירים

25/06/2020