מתחם מבצע יונתן

מרכז העיר

שכונה

0
יח"ד קיים
0
יח"ד מוצע
0
שטח בדונם

תכנית מתחם מבצע יונתן

סטטוס מתחם: אישור דיון עקרוני בוועדה המקומית

תכנית התחדשות עירונית למתחם מבצע יונתן, הממוקם בדופן הצפונית של מרכז העיר, בין הרחובות מבצע יונתן, הגליל, תל חי ומגרש בייעוד מבני ציבור (גוש 6433, חלקה 13).

התכנית מציעה שטחי מגורים ותמהיל דירות מגוון, שטחי מבני ציבור מבונים בקומת הקרקע, חזית מסחרית שכונתית ושטח ירוק ציבורי פתוח ליניארי מרכזי. שביל ירוק זה הינו חלק מהרשת הירוקה העירונית הכוללת מערך רציף של שבילים, שדרות וגנים ציבוריים בפנים הבלוקים, לאורכם ממוקמים מגרשי מבני ציבור לרווחת התושבים.

התכנית מקודמת במסלול מיסוי ע”י היזם : אשלי חברה לבנייה בע”מ.

יש לשים לב כי התכנית טרם אושרה בדיון עקרוני של הוועדה המקומית. מוצגים נתונים מתוך תהליך התכנון, הנתונים יכולים להשתנות במהלך העבודה על התכנית עד לאישורה.

עיקרי התכנית

תוספת 246 יחידות דיור ל-114 יחידות דיור קיימות, סה”כ 360 יחידות דיור.

עירוב שימושים של מגורים, חזית מסחרית, מבני ציבור ושטחים ציבוריים פתוחים.

סך שטחי ציבור מבונים בתהליך תכנוני. 

מבני ציבור מתוכננים מבונים בקומת הקרקע של מבני המגורים.

סך שטחי חזית מסחרית בתהליך תכנוני.

המתחם מתחבר לרשת השבילים הירוקה העירונית הקיימת, ומאפשר את העצמתה. בתחום התכנית וסביבתה מוגדרת שמירה על מערך העצים הבוגרים בתחום התכנית בהתאם לאישור אגרונום העיר.

 

בתחום התכנית מוצע תכנון של 4 מבנים; טיפוסי הבינוי והגבהים המוצעים נבחנים בשלב זה במספר חלופות תכנון. עם קידום ואישור התכנית על-ידי הועדה המקומית יפורסמו גבהי הבינוי ופריסתם ביחס למרקם הבנוי הסמוך למתחם.

לתכנית יוכן נספח ניהול מי נגר מאושר ע”י הידרולוג לפתרונות חלחול, איגום והשהייה. בנוסף, נספחי מים וביוב מתואמים עם תאגיד המים העירוני. פתרון חנייה הינו תת קרקעי למגורים, למסחר ולמבנה הציבור.

שלבים לקידום התוכנית

מתן תוקף לתכנית

טרם

דיון בהתנגדויות הועדה המחוזית

טרם

כנס דיירים | עדכון סטטוס

טרם

דיון בהתנגדויות - הוועדה המקומית

טרם

כנס דיירים | עדכון סטטוס

טרם

דיון להפקדה בוועדה המחוזית

טרם

כנס שיתוף ציבור רחב

טרם

החלטה מקדמית להכרזה על מתחם ברשות הממשלתית להתחדשות עירונית

17/05/2023

דיון עקרוני שלישי בוועדה מקומית

17/05/2023

דיון עקרוני שני בוועדה מקומית

11/09/2022

דיון עקרוני ראשון בוועדה מקומית

28/08/2022