מתחם כיסופים

מרכז העיר

שכונה

יח"ד קיים
0
יח"ד מוצע
0
שטח בדונם
0

תכנית מתחם כיסופים | 405-1084821

סטטוס מתחם: הועדה המחוזית החליטה להפקיד את התכנית בתנאים

תכנית להתחדשות עירונית ‘מתחם שכונת כיסופים’ כפר סבא הינה תכנית פינוי-בינוי בסמכות הועדה המחוזית. 
מטרת התכנית הינה לאפשר התחדשות עירונית מיטיבה תוך שמירה על איכות חיי התושבים, לשכונה המתאפיינת בסביבת מגורים שקטה, ירוקה ומרכזית עם נגישות רבה בלב המרקם הוותיק של כפר סבא. תרומת התכנית למרחב הציבורי מתבטאת בהוספת יחידות דיור, כאשר 20% יחידות קטנות, תוך שדרוג ושיפור איכות המגורים, בהוספת מערך חנייה תת קרקעי, בחיזוק רשת השבילים הירוקים, בהרחבת זכות הדרך, בהוספת מבנה ציבור שכונתי ובפיתוח וחידוש המרחב הציבורי לרבות שטח ציבורי פתוח נרחב במרכז התכנית.
התכנית מקודמת במסלול מיסוי ע”י היזם : קבוצת גבאי.
יש לשים לב כי התכנית טרם אושרה. מוצגים הנתונים תוך תהליך התכנון, הנתונים יכולים להשתנות במהלך העבודה על התכנית עד לאישורה.

עיקרי התכנית

תוספת 345 יחידות דיור ל-160 יחידות דיור קיימות, סה”כ 505 יחידות דיור.

עירוב שימושים של מסחר, מבני ציבור ושטחים ציבוריים פתוחים.

מוצגים כ-2,569 מ”ר להקמת מבני ציבור בתחום התכנית.

כ-600 מ”ר שטחי מסחר ו-760 מ”ר תעסוקה בקומת הקרקע של המתחם המרכזי.

המתחם מתחבר לרשת השבילים הירוקה העירונית הקיימת, ומאפשר את העצמתה. בתחום התכנית וסביבתה מוגדרת שמירה על מערך העצים הבוגרים בתחום התכנית בהתאם לאישור אגרונום העיר.

 

בתחום התכנית מוצעים 9 מבנים. טיפוסי הבינוי והגבהים המוצעים נבחנים בשלב זה במספר חלופות תכנון. עם קידום ואישור התכנית על-ידי הועדה המקומית יפורסמו גבהי הבינוי ופריסתם.

לתכנית נספח ניהול מי נגר מאושר ע”י הידרולוג לפתרונות חלחול, איגום והשהייה. בנוסף, נספחי מים וביוב מתואמים עם תאגיד המים העירוני. פתרון חנייה הינו תת קרקעי למגורים, למסחר, לתעסוקה ולמבנה הציבור.

שלבים לקידום התוכנית

מתן תוקף לתכנית

טרם

דיון בהתנגדויות הועדה המחוזית

טרם

כנס דיירים | עדכון סטטוס

טרם

דיון בהתנגדויות - הוועדה המקומית

טרם

כנס דיירים | עדכון סטטוס

טרם

דיון להפקדה בוועדה המחוזית - הועדה החליטה להפקיד בתנאים

07/02/2024

קיום תנאי סף בוועדה המחוזית

08/11/2023

החלטה מקדמית להכרזת מתחם להתחדשות עירונית

05/03/2023

דיון וועדה מקומית להמלצה להפקדה בוועדה המחוזית

28/08/2022

דיון עקרוני בוועדה מקומית

22/05/2022

דיון עקרוני בוועדה מקומית - פרסום לפי סעיף 77-78

22/05/2022

מפגש שיתוף ציבור

25/01/2022

דיון עקרוני בוועדה מקומית

27/01/2021

כנס דיירים

01/12/2020

אסיפת דיירים גובלים

08/09/2020