מתחם הגפן 1-4

מזרח העיר

שכונה

יח"ד קיים
0
יח"ד מוצע
0
שטח בדונם
0

תכנית מתחם הגפן 1-4 | 405-1207463

סטטוס מתחם: הוועדה המחוזית החליטה על הפקדת התכנית בתנאים

תכנית התחדשות עירונית למתחם הגפן 1-4, הממוקם בשכונת גבעת אשכול במזרח העיר, בין הרחובות הגפן, האילנות, השקמה ולוי אשכול.

התכנית המוצעת מבקשת להגדיר תוספת של שטחי מגורים, חזית מסחרית ומבני ציבור בתמהיל גבהים מגוון ביחס לבינוי הרחובות הגובלים. בתחום התכנית מתוכננת רשת ירוקה של שבילי הולכי רגל, גנים ובדפנותיה עצי מופת בוגרים המיועדים לשימור.

התכנית מקודמת במסלול מיסוי ע”י היזם : א.ש 38 יזמות בע”מ.

יש לשים לב כי התכנית טרם אושרה. מוצגים נתונים מתוך תהליך התכנון, הנתונים יכולים להשתנות במהלך העבודה על התכנית עד לאישורה.

עיקרי התכנית

תוספת 160 יחידות דיור ל-64 יחידות דיור קיימות, סה”כ 224 יחידות דיור.

עירוב שימושים של מגורים, חזית מסחרית, מבנה ציבור ושטחים ציבוריים פתוחים.

מבנה הציבור בשטח של 2,500 מ”ר שטחי בנייה.

חזית מסחרית בשטח של 900 מ”ר.

המתחם מתחבר לרשת השבילים הירוקה העירונית הקיימת, ומאפשר את העצמתה. בתחום התכנית וסביבתה מוגדרת שמירה על מערך העצים הבוגרים בתחום התכנית בהתאם לאישור אגרונום העיר.

 

בתחום התכנית מוצע תכנון של 4 מבנים; טיפוסי הבינוי והגבהים המוצעים נבחנים בשלב זה במספר חלופות תכנון. עם קידום ואישור התכנית על-ידי הועדה המקומית יפורסמו גבהי הבינוי ופריסתם ביחס למרקם הבנוי הסמוך למתחם.

לתכנית יוכן נספח ניהול מי נגר מאושר ע”י הידרולוג לפתרונות חלחול, איגום והשהייה. בנוסף, נספחי מים וביוב מתואמים עם תאגיד המים העירוני. פתרון חנייה הינו תת קרקעי למגורים, למסחר ולמבנה הציבור.

שלבים לקידום התוכנית

מתן תוקף לתכנית

טרם

דיון בהתנגדויות הועדה המחוזית

טרם

כנס דיירים | עדכון סטטוס

טרם

דיון בהתנגדויות - הוועדה המקומית

טרם

כנס דיירים | עדכון סטטוס

טרם

הוועדה המחוזית החליטה על הפקדת התכנית בתנאים

13/05/2024

קיום תנאי סף בוועדה המחוזית

05/03/2024

דיון חוזר להמלצה להפקדה בוועדה המחוזית

14/06/2023

דיון להמלצה להפקדה בוועדה המחוזית

31/05/2023

דיון עקרוני בוועדה מקומית

15/03/2023

כנס שיתוף ציבור רחב

21/05/2023

דיון עקרוני בוועדה מקומית

14/12/2022