מתחם בן גוריון-סוקולוב

מרכז העיר

שכונה

יח"ד קיים
0
יח"ד מוצע
0
שטח בדונם
0

תכנית מתחם בן גוריון-סוקולוב

סטטוס מתחם: אישור דיון עקרוני בוועדה המקומית

תכנית התחדשות עירונית למתחם בן גוריון-סוקולוב, הממוקם בשכונת הפועלים א’ במרכז העיר, בין הרחובות בן גוריון וסוקולוב.

התכנית המוצעת מגדירה תוספת של שטחי מגורים, בתמהיל גבהים מגוון ביחס לבינוי הרחובות הגובלים. בתחום התכנית מתוכננת רשת ירוקה של שבילי הולכי רגל, תוספת שטחי ציבור מבונים ובדפנותיה עצי מופת בוגרים המיועדים לשימור.

התכנית מקודמת במסלול חלופת שקד  ע”י היזם : קידר מבנים בע”מ.

 מוצגים נתונים מתוך תהליך התכנון, הנתונים יכולים להשתנות במהלך העבודה על התכנית עד לאישורה.

עיקרי התכנית

תוספת 73 יחידות דיור ל-38 יחידות דיור קיימות, סה”כ 111 יחידות דיור.

עירוב שימושים של מגורים, מבני ציבור ושטחים ציבוריים פתוחים.

סך שטחים למבני ציבור בתהליך תכנוני.

מבני הציבור בחלופות שהוצגו מתוכננים בשטח של 130 מ”ר שטחי בנייה.

המתחם מתחבר לרשת השבילים הירוקה העירונית הקיימת, ומאפשר את העצמתה. בתחום התכנית וסביבתה מוגדרת שמירה על מערך העצים הבוגרים בתחום התכנית בהתאם לאישור אגרונום העיר.

 

בתחום התכנית מוצע תכנון של 2 מבנים; 

טיפוסי הבינוי והגבהים המוצעים נבחנים בשלב זה במספר חלופות תכנון. עם קידום ואישור התכנית על-ידי הועדה המקומית יפורסמו גבהי הבינוי ופריסתם ביחס למרקם הבנוי הסמוך למתחם.

לתכנית יוכן נספח ניהול מי נגר מאושר ע”י הידרולוג לפתרונות חלחול, איגום והשהייה. בנוסף, נספחי מים וביוב מתואמים עם תאגיד המים העירוני. פתרון חנייה הינו תת קרקעי למגורים, למסחר ולמבנה הציבור.

שלבים לקידום התוכנית

מתן תוקף לתכנית

טרם

דיון בהתנגדויות הועדה המחוזית

טרם

כנס דיירים | עדכון סטטוס

טרם

דיון בהתנגדויות - הוועדה המקומית

טרם

כנס דיירים | עדכון סטטוס

טרם

דיון להפקדה בוועדה המחוזית

טרם

כנס שיתוף ציבור רחב

טרם

דיון עקרוני במליאת הוועדה המקומית

13/03/2023

דיון עקרוני בוועדת המשנה המקומית

22/02/2023