מתחם אלי כהן

מרכז העיר

שכונה

0
יח"ד קיים
0
יח"ד מוצע
0
שטח בדונם

תכנית מתחם אלי כהן | 405-0899641

סטטוס מתחם: לקראת דיון להמלצה להפקדה

התחדשות עירונית במתכונת תכנית פינוי-בינוי לשכונת ‘אלי כהן’, ממוקמת בדרום-מזרח העיר ברחובות גיסות השריון ואח”י אילת (במתחם 2 לפי תכנית המתאר המופקדת כס/2035) בסמכות הוועדה המחוזית. 

מיקום השכונה בסמוך לציר ויצמן , שלד המע”ר, מהווה מוקד לתכנון מוטה ציר תחבורה ציבורית משמעותי, המקשר את מרכז העיר כפר סבא אל מטרופולין תל אביב ואל הרשת הארצית.

התכנית מציעה התחדשות מתחמית הכוללת מבני מגורים מעורבים במסחר ומבנה ציבור, תוך תוספת יחידות דיור בתמהיל דירות מגוון כאשר 20% יחידות קטנות ובינוי בגובה מדורג ביחס לרחוב ויצמן, לרחובות הגובלים ולפארק העירוני. התכנון כולל ניצול מיטבי של משאב הקרקע עם עירוב שימושים של מבני ציבור, תעסוקה ומסחר ומבנה מגורים המתפרס על שטח שמשמש היום חניון בשל הצפיפות הגבוהה הנכנסת. זאת תוך חיזוק רשת הולכי הרגל הירוקה הקיימת, החיבור לפארק העירוני והעצמתה לטובת שיפור איכות חיי התושבים.

התכנית מכילה תוספת שטחים ציבוריים פתוחים, שטחים למבני ציבור, תוך חיזוק רשת הולכי הרגל הירוקה הקיימת, החיבור לפארק העירוני והעצמתה לטובת שיפור איכות חיי התושבים.

התכנית מקודמת במסלול מיסוי ע”י היזם : יובלים.


יש לשים לב כי התכנית טרם אושרה. מוצגים הנתונים תוך תהליך התכנון, הנתונים יכולים להשתנות במהלך העבודה על התכנית עד לאישורה.

עיקרי התכנית

תוספת 456 יחידות דיור ל-224 יחידות דיור קיימות, סה”כ 730 יחידות דיור.

עירוב שימושים של מגורים, מסחר, מבני ציבור ושטחים ציבוריים פתוחים.

מבני ציבור מתוכננים במגרש ציבורי ממזרח למתחם בשטח בנייה של 3,312 מ”ר.

כ-1,200 מ”ר שטחי מסחר בקומת הקרקע של המבנים המרקמיים על ציר ויצמן.

המתחם מתחבר לרשת השבילים הירוקה העירונית הקיימת, ומאפשר את העצמתה. בתחום התכנית וסביבתה מוגדרת שמירה על מערך העצים הבוגרים בתחום התכנית בהתאם לאישור אגרונום העיר.

הקו הכחול של התכנית המוצעת כולל בחלקו המזרחי שטחים מהדופן הדרום מערבית של הפארק העירוני, במטרה להסדיר שטחים פתוחים ולקדם תיקון ייעודי הקרקע שאינם תואמים את המצב בפועל (ייעודי דרך משולבת של חנייה ושטח ציבורי פתוח).

 

בתחום התכנית מוצעים 9 מבנים. טיפוסי הבינוי והגבהים המוצעים נבחנים בשלב זה במספר חלופות תכנון. עם קידום ואישור התכנית על-ידי הועדה המקומית יפורסמו גבהי הבינוי ופריסתם, כאשר ביניהם שטח ציבורי פתוח רחב, חיבור לרשת הירוקה ממערב ולכיוון הפארק.

לתכנית נספח ניהול מי נגר מאושר ע”י הידרולוג לפתרונות חלחול, איגום והשהייה. בנוסף, נספחי מים וביוב מתואמים עם תאגיד המים העירוני. פתרון חנייה הינו תת קרקעי למגורים, למסחר, לתעסוקה ולמבנה הציבור.

שלבים לקידום התוכנית

מתן תוקף לתכנית

טרם

דיון בהתנגדויות הועדה המחוזית

טרם

כנס דיירים | עדכון סטטוס

טרם

דיון בהתנגדויות - הוועדה המקומית

טרם

כנס דיירים | עדכון סטטוס

טרם

דיון להפקדה בוועדה המחוזית

טרם

מפגש שיתוף ציבור רחב

טרם

דיון וועדה מקומית להמלצה להפקדה בוועדה המחוזית

טרם

כנס דיירים

טרם

החלטה מקדמית להכרזת מתחם להתחדשות עירונית

טרם

דיון פרה-רולינג בוועדה המחוזית

30/08/2021

דיון עקרוני בוועדה מקומית

15/12/2021

פגישת נציגות דיירים עם רה"ע

06/05/2021

פגישת נציגות דיירים

19/10/2020

כנס דיירים

17/06/2020