מתחם התפוז והתחנה המרכזית

מרכז העיר

שכונה

0
יח"ד קיים
0
יח"ד מוצע
0
שטח בדונם

תכנית מתחם התפוז והתחנה המרכזית

סטטוס מתחם: בתכנון

פרויקט מתחם התפוז והתחנה המרכזית מהווה מתחם משולב להתחדשות עירונית. המתחם מורכב ממהלך של חיבור שתי תכניות, כאשר תכנית התחנה המרכזית מהווה “קרקע משלימה” להתחדשות מתחם פינוי-בינוי התפוז באופן מאוזן.

מטרת התכנית הינה לקדם תהליכי התחדשות עירונית למתחם, תוך חיזוק השלד העירוני על ציר ויצמן בסמיכות לתחנת מטרו עתידית. המתחם גובל בתחנת המטרו ובמסגרת המתחם שתי כניסות לתחנה העתידית , כניסה מצפון וכניסה מדרום לויצמן.

התכנית מציעה תוספת יחידות דיור, חיזוק המסחר לרחוב וויצמן ופיתוח מארג של עירוב שימושים עם יצירת חיזוק קשרי הולכי הרגל ע”י חיזוק והעצמת ה”רשת הירוקה”, פיתוח צירים מקשרים למארג המגורים מדרום תוך שילוב הולכי רגל, שילוב של צורכי ציבור, תעסוקה, ומסחר יחד עם  שימור מבנה התחנה הישן לכדי מרקם משולב המבנה את סביבת התחנה העתידית בליבת העיר.

התכנית מקודמת במסלול מיסוי ע”י היזמים : יגאל אלון וניצבא.

יש לשים לב כי התכנית טרם אושרה. מוצגים הנתונים תוך תהליך התכנון, הנתונים יכולים להשתנות במהלך העבודה על התכנית עד לאישורה.

עיקרי התכנית

תוספת 537 יחידות דיור ל-161 יחידות דיור קיימות, סה”כ 698 יחידות דיור.

עירוב שימושים של מגורים, מסחר, תעסוקה, מבני ציבור ושטחים ציבוריים פתוחים.

מבני ציבור מתוכננים במתחם בשטח בנייה של 7,800 מ”ר, כולל חניון ציבורי תת-קרקעי.

כ-2,800 מ”ר שטחי מסחר בקומת הקרקע של המבנים על ציר ויצמן.

כ-7,200 מ”ר שטחים לתעסוקה.

המתחם מתחבר לרשת השבילים הירוקה העירונית הקיימת, ומאפשר את העצמתה. בתחום התכנית וסביבתה מוגדרת שמירה על מערך העצים הבוגרים בתחום התכנית בהתאם לאישור אגרונום העיר.

 

בתחום התכנית מוצע תכנון של 10 מבנים; טיפוסי הבינוי והגבהים המוצעים נבחנים בשלב זה במספר חלופות תכנון. עם קידום ואישור התכנית על-ידי הועדה המקומית יפורסמו גבהי הבינוי ופריסתם ביחס לציר ויצמן ולתחנות המטרו הסמוכות אל המתחם.

לתכנית יוכן נספח ניהול מי נגר מאושר ע”י הידרולוג לפתרונות חלחול, איגום והשהייה. בנוסף, נספחי מים וביוב מתואמים עם תאגיד המים העירוני. פתרון חנייה הינו תת קרקעי למגורים, למסחר, לתעסוקה ולמבנה הציבור.

שלבים לקידום התוכנית

מתן תוקף לתכנית

טרם

דיון בהתנגדויות הועדה המחוזית

טרם

כנס דיירים | עדכון סטטוס

טרם

דיון בהתנגדויות - הוועדה המקומית

טרם

כנס דיירים | עדכון סטטוס

טרם

דיון להפקדה בוועדה המחוזית

טרם

כנס שיתוף ציבור רחב

08/12/2020

כנס דיירים התפוז

13/12/2020

דיון עקרוני בוועדה מקומית

17/08/2020

מפגש נציגות הדיירים התפוז

18/02/2020